Artikel 1 - Definities

1.1 Onder "Managing Moms" wordt in deze voorwaarden verstaan: Managing Moms, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Anouk Beekman Houdijk, directeur, gevestigd te Den Haag.

1.2 Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan:

de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Managing Moms dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Managing Moms een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: Managing Moms en Afnemer.

1.4 Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Managing Moms tot het leveren van diensten en/of zaken door Managing Moms ten behoeve van Afnemer.

1.5 Onder "Website" wordt in deze voorwaarden verstaan: www.managingmoms.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Managing Moms.

2.2 Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de Website.

2.3 Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Ten aanzien van zaken die Managing Moms van derden heeft betrokken, zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Managing Moms en Afnemer, indien en voor zover Managing Moms zich daarop beroept.

2.6 Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.

2.7 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.8 Indien Managing Moms in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze  algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Managing Moms het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 Elk aanbod van Managing Moms, al dan niet gedaan via de Website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Managing Moms, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Managing Moms worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.

3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Managing Moms slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.

3.4 Indien een offerte e.d. van Managing Moms niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

 

Artikel 4 - Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Managing Moms de bestelling of de aanvraag van Afnemer per e-mail bevestigt.

4.2 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen - of hulp)personen van Managing Moms binden Managing Moms niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van Managing Moms zijn bevestigd.

4.3 De schriftelijke bevestiging of e-mail van Managing Moms wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

4.5 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Managing Moms en Afnemer, dan wel tussen Managing Moms en derden, voorzover deze betrekking hebben op Managing Moms en Afnemer, is Managing Moms niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Managing Moms.

4.6 Indien Managing Moms met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens Managing Moms voortvloeien.

4.7 Managing Moms behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.

4.8 Managing Moms behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die Managing Moms van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft.

Indien de overeenkomst door Managing Moms op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan Managing Moms automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25% van de overeengekomen vergoeding met een minimum van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro). Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door Managing Moms gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Managing Moms geleden schade, vergoeden. Voorzover Managing Moms (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Afnemer uit welke hoofde dan ook. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

4.9 Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemer uit een overeenkomst met Managing Moms voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managing Moms.

 

Artikel 5 - Levering en levertijd

5.1 De door Managing Moms opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.

5.2 Overschrijding door Managing Moms van overeengekomen levertermijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Managing Moms langer dan 30 dagen in verzuim is.

5.3 Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra Managing Moms deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan Managing Moms, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.

5.4 De door Managing Moms verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfsruimte van Managing Moms. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

 

Artikel 6 - Prijzen

6.1 De overeengekomen prijzen zijn incl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.2 Managing Moms behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Managing Moms in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

6.3 Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door Managing Moms uitdrukkelijk vermeld worden.

 

Artikel 7 - Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders door Managing Moms is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

7.2 Betaling dient te geschieden indien niet anders door Managing Moms is aangegeven: middels overmaking op de door Managing Moms aangegeven IBAN nummer of via iDeal.

7.3 Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.

7.4 Managing Moms kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via Website worden meegedeeld.

7.5 Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.

7.6 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien Managing Moms in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van Managing Moms direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.

7.7 Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

7.8 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Managing Moms gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

7.9 Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan Managing Moms haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden.

 

Artikel 8 - Aanvullingen en wijzigingen

8.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Managing Moms slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

8.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Managing Moms geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

8.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Managing Moms als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop Managing Moms geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

 

Artikel 9 - Gegevens Afnemer

9.1 De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in  bestanden van Managing Moms. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.

9.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Managing Moms. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: contact@managingmoms.nl. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

9.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer tegelijkertijd toestemming aan Managing Moms om de persoonsgegevens van Afnemer op te vragen bij het bevolkingsregister.

9.4 De aan Managing Moms verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door Managing Moms worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 Managing Moms behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Managing Moms op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Managing Moms. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van Managing Moms bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die Managing Moms uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).

10.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van Managing Moms bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico's verzekeren. Afnemer machtigt hierbij Managing Moms om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Managing Moms jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Managing Moms tekortschiet of Managing Moms goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag Managing Moms de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 11 - Diensten

11.1 ingeval van levering van diensten gelden in aanvulling op bovenstaande voorwaarden ook nog de navolgende:

a. de adviezen worden slechts verstrekt op verzoek van Afnemer en komen geheel voor risico van Afnemer;

b. de adviezen worden naar beste weten verstrekt, maar houden geen enkele garantie, hoe ook genaamd, in;

c. de adviezen zijn niet bedoeld en worden niet aanbevolen als vervanging voor professioneel medisch advies;

d. het is Afnemer niet toegestaan de aan hem beschikbaar gestelde adviezen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden;

e. het is Afnemer niet toegestaan de adviezen aan derden te verkopen of anderszins over te dragen, tenzij Managing Moms hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven;

f. het is Afnemer niet toegestaan gegevens uit advisering te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, anders dan voor eigen gebruik;

g. Managing Moms behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor aan een Afnemer advisering te weigeren wanneer deze handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde.

 

Artikel 12 - Klachten

12.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.

12.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per email (contact@managingmoms.nl) bij Managing Moms worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

12.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Managing Moms redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

12.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d.

12.5 Managing Moms is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Managing Moms, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

12.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Managing Moms na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Managing Moms overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Managing Moms.

12.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Managing Moms gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Managing Moms.

 

Artikel 13 - Retourzendingen

13.1 Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen zeven werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren, zonder dat Afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient Afnemer de zaken onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen op de manier zoals beschreven op de Website. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending. Het in dit lid bepaalde geldt alleen bij overeenkomsten met consumenten.

13.2 De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer.

13.3 Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.

13.4 Managing Moms is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

13.5 Slaat Managing Moms de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en Garantie

14.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Managing Moms, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Managing Moms is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van Managing Moms is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Managing Moms voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

14.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Managing Moms voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens Managing Moms aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

14.4 Managing Moms is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk (per email) aan Managing Moms heeft gemeld.

14.5 Managing Moms bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

14.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

14.7 Managing Moms geeft geen garantie dat eventuele lichamelijke of geestelijke klachten door het gebruik van de Floww producten verminderen of verdwijnen.

 

Artikel 15 - Vrijwaring

15.1 Afnemer zal Managing Moms volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Managing Moms zou kunnen rusten met betrekking tot door Managing Moms geleverde zaken of verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Managing Moms rust.

 

Artikel 16 - Overmacht

16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van Managing Moms kan worden verlangd.

16.2 Onder overmacht van Managing Moms wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Managing Moms, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij Managing Moms, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulppersonen van Managing Moms of Afnemer, waardoor Managing Moms haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

16.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Managing Moms de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat Managing Moms 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is Managing Moms geen schadevergoeding verschuldigd.

16.4 Managing Moms kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

16.5 Managing Moms kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

 

Artikel 17 - Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

17.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

17.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

17.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van Managing Moms, bij uitsluiting worden beslecht òf door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Den Haag (voorzover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank ("procureurszaken").

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Managing Moms